Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Kategoria grupująca aktualności.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2020 w zakresie rehabilitacji społecznej”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 15.05.2020r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów .

Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2020 w zakresie rehabilitacji społecznej – projekt

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, iż od dnia 05.05.2020r.  ulega zmianie sposób obsługi interesantów składających pisma i wnioski bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach przy ul. Złotej 6. Drzwi wejściowe do siedziby PCPR pozostają nadal zamknięte. Interesanci, którzy zdecydują się na złożenie dokumentów bezpośrednio w centrum proszeni są o składanie dokumentów do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnątrz budynku.

Od dnia 05.05.2020r. ponownie funkcjonują stacjonarne numery telefonów PCPR w Starachowicach : 412748806 lub 412754889.

Nadal istnieje możliwość załatwiania spraw drogą pocztową i mailową: sekretariat@pcpr.starachowice.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach  informuję, iż jest możliwość przywrócenia terminu złożenia wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) oraz przywrócenia terminu rozliczenia złożonych wniosków w semestrze zimowym 2019/2020.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od dnia 16.03.2020r. zmianie uległa siedziba PCPR. Nowy adres to: ul. Złota 6, 27-200 Starachowice. W związku z epidemią koronawirusa od dnia 16.03.2020r. do odwołania prosimy interesantów o wstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie PCPR. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt z pracownikami PCPR drogą telefoniczną pod numerami telefonu: 517194064 i 509502821 lub mailową pod adresem sekretariat@pcpr.starachowice.pl.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2020 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  • w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku.
  • w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2020 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2020 roku program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych modułach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

–  Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

–  Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem   niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

-Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym: opłata za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Moduł I

Wnioski będą przyjmowane od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II

a) Na II semestr 2019/2020 wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 marca 2020 r. do

31 marca 2020 r.

b) Na I semestr 2020/2021 wnioski będą przyjmowane w okresie od 14 września 2020 r. do

10 października 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

W ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zaprasza osoby niepełnosprawne  do korzystania z usługi transportowej w ramach likwidacji bariery komunikacyjnej.
Z usługi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Starachowickiego mające trudności
w poruszaniu się. Usługa będzie świadczona bezpłatnie i polegała na dowozie osób niepełnosprawnych do instytucji publicznych, ośrodków zdrowia itp., wyłącznie w granicach administracyjnych Powiatu Starachowickiego. Zasady korzystania z usługi transportowej zawarte są w Regulaminie korzystania z usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie PCPR w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 lub telefonicznie pod numerem telefonu 412748806.

Regulamin korzystania z usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

W dniu 20.01.2020r. odbyła się konferencja prasowa na temat utworzenia mieszkania wspomaganego. W ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych przez Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zostało wyremontowane i wyposażone mieszkanie wspomagane w Starachowicach przy Al. Niepodległości. W grudniu 2019 roku w mieszkaniu wspomaganym zamieszkały dwie usamodzielniane wychowanki pieczy zastępczej. Wychowanki są pod stałą opieką pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach oraz psychologa i mentora usamodzielnienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od stycznia 2020 roku osoby niepełnosprawne  mają możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. W systemie SOW- System Obsługi Wsparcia zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych  i środków pomocniczych. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Link do materiałów na portalu SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od semestru 2019/2020 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą również przyjmowane poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.  W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW dodatek do kosztów kształcenia będzie zwiększony do maksymalnej kwoty 800 zł.
Załączniki do wniosku należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany?

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę.

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Do góry