Aktualności

Festyn Biała Niedziela

W ramach Festynu „Biała Niedziela” w dniu 19 maja 2019 roku na Placu pod Skałkami w Starachowicach funkcjonowało także stoisko informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy którym mieszkańcy powiatu mogli uzyskać informacje o zakresie pracy tej instytucji otrzymując ulotki informacyjne.

0 komentarzy

XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

W ramach XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”  w dniu 18 maja 2019 roku (sobota) w godzinach od 8.00 do 14.00 odbył się Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70. W tym czasie pracownicy Punktu Konsultacyjnego: pracownik socjalny, terapeuta, psycholog udzielali informacji na temat jego funkcjonowania i możliwości uzyskania porad w sytuacjach kryzysowych.

0 komentarzy

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 20 – 21.05.2019r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 14.05.2019r. na likwidację bariery architektonicznej oraz do dnia 17.05.2019r. na likwidację bariery technicznej i w komunikowaniu się.

0 komentarzy

XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

0 komentarzy

IV edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w roku 2019 realizuje kolejną edycję Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Udział  w programie jest bezpłatny.

(więcej…)
0 komentarzy

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 23.04.2019r. i w dniu 24.04.2019r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 19.04.2019r.

0 komentarzy

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu„Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

(więcej…)
0 komentarzy
Logo projektu Liderzy Kooperacji

Projekt „Liderzy kooperacji”

Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 01.04.2018r.-31.03.2021r.

(więcej…)
0 komentarzy