Aktualności

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na turnusy rehabilitacyjne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 09.04.2024r. odbędzie się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski na turnusy rehabilitacyjne. Komisja będzie rozpatrywała kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR w Starachowicach do dnia 09.04.2024r

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem […]

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022. poz. 1079) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 1 lutego 2024 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o […]

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – plakat

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i […]

Podmioty realizujące działania wobec osób stosujących przemoc domową

Informator podmiotów z terenu powiatu starachowickiego realizujących działania wobec osób stosujących przemoc domową Lp.   Nazwa jednostki Dane jednostki Zakres oddziaływań Zasięg 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Złota 6, 27-200 Starachowice tel. 41 274 88 06, e-mail: sekretariat@pcpr.starachowice.pl   Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Program prowadzony w edycjach w formie zajęć grupowych […]

Powiatowy Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Starachowickim na lata 2024 – 2028 – konsultacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego Programu działań na rzecz osób  z niepełnosprawnościami w Powiecie Starachowickim na lata 2024 – 2028”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu programu drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 12.01.2024r. Poniżej przedstawiamy projekt programu Powiatowy Program działań na […]

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza nabór wniosków  w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu zamieszkującym na terenie Powiatu Starachowickiego […]