PCPR Starachowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Programy
Współpracujemy


                                      

                                        


 
28 lutego 2019


Pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd", przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

17 stycznia 2019

Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 01.04.2018r.-31.03.2021r.

Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący województwo podkarpackie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Realizacja celu projektu wpłynie na:
1) Włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji;
2) Wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji;
3) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego;
4) Profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację;
5) Opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach;
6) Aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin.

Etapy projektu:
1. Wypracowanie Modelu Kooperacji.
2. Testowanie Modelu.
3. Stworzenie Księgi Rekomendacji.
4. Działania edukacyjne nt. rozpowszechniania Modelu Kooperacji.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Projekt przyczyni się do :
1) Doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych;
2) Wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Grupa docelowa projektu: w województwie świętokrzyskim do projektu zakwalifikowało się 6 powiatów (w tym 8 gmin). Z powiatu starachowickiego do projektu została zarekomendowana Gmina Mirzec.

W dniu 20 sierpnia 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w sprawie realizacji projektu „Liderzy kooperacji” pomiędzy Województwem Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Gminą Mirzec oraz Powiatem Starachowickim.
W ramach w/w porozumienia do zadań Powiatu należy:
1. wskazanie pracownika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wyraził zgodę na uczestnictwo w Projekcie i akceptacja pełnienia przez niego funkcji animatora,
2. umożliwienie osobie, o której mowa w pkt 1 oraz innym niezbędnym podmiotom uczestnictwa w działaniach związanych z wypracowaniem założeń do modelu kooperacji,
3. udział podmiotów powołanych do G-PZK w :
• szkleniach (2 szkolenia-jednodniowe),
• 3 dniowym partnerskim spotkaniu wymiany doświadczeń (1 spotkanie),
• badaniach Focus organizowanych przez ROPS w Kielcach.,
4. udział w wypracowaniu założeń do modelu kooperacji, w tym podczas spotkań w Gminno-Powiatowym Zespole Kooperacji,
5. prezentacja przez osoby zaangażowane w realizację projektu jego założeń na posiedzeniach Rady Powiatu i innych spotkaniach,
6. współpraca i animacja w zakresie powołania i funkcjonowania G-PZK,
7. udział w konsultacjach w zakresie wypracowania założeń do Modelu Kooperacji, zgłaszanie uwag,
8. współpraca z podmiotami i innymi jednostkami gminnymi działającymi na terenie powiatu/gminy w zakresie pomocy, integracji społecznej na rzecz rodziny i osób potrzebujących w zakresie koniecznym do realizacji porozumienia.

W dniu 24 sierpnia 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerów w celu opracowania Modelu Kooperacji.

W skład Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji w Gminie Mirzec wchodzą następujący partnerzy:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu,
3. Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach,
4. Urząd Gminy w Mircu,
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu,
6. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec,
7. Posterunek Policji w Mircu,
8. Publiczne Przedszkole w Mircu,
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mircu.

Główny cel projektu w Gminie Mirzec: Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w aktywizacji poprzez łatwiejszy dostęp do oferty gminy i usług służby zdrowia.
Jeżeli Gmina Mirzec przejdzie do etapu drugiego projektu otrzyma wsparcie finansowe na zrealizowanie powyższego celu poprzez testowanie Modelu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach w ramach projektu „Liderzy kooperacji” w roku 2018 brało udział w: badaniach Focus, 2-dniowe szkolenie -„Szkoła kooperacji”, 3 dniowe partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń, 7 spotkań G-PZK, konsultacje w zakresie wypracowania Modelu Kooperacji.

Informację na temat projektu „Liderzy kooperacji „ sporządzono w związku z zapisem § 5 pkt 5 porozumienia zawartego 20 sierpnia 2018 roku pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Gminą Mirzec i Powiatem Starachowickim.

Pomocne linki
 
 
28 grudnia 2018Pobierz Załącznik nr 1


 
 
20 grudnia 2018

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu


Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodnie z ustawą
z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018. poz. 1431 t.j. z dnia 2018.07.25) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 26 listopada 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o otwartym naborze na partnera, spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że do wspólnej realizacji projektu został wybrany podmiot:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

Starachowice, dnia 20.12.2018r.

Pobierz


 
 
Życzenia Bożonarodzeniowe
 
 
26 listopada 2018

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem Partnerstwa jest współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektu w zakresie poprawy sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach - liderem partnerstwa, partnerami będą OPS/GOPS, MOPS z terenu powiatu starachowickiego oraz podmiot określony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. z 2014 r. poz. 118 z późn.zm.), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne lub jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera/Partnerów do projektu w ramach Działanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych" w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 9.00.


Szczegółowe informacje w załącznikach:

 
 
12 października 2018

Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego
„Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”.

W dniu 10-10-2018r. o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej PZOZ w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70, odbyła się Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”.

Konferencję zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Zaproszono do udziału władze powiatowe, gminne, ośrodki pomocy społecznej oraz przedstawicieli szkół z terenu powiatu starachowickiego.

Składała się ona z trzech części”
  • wystąpienie Dyrektora PCPR w Starachowicach, dotyczące nakreślenia tematyki odzicielstwa zastępczego w ostatnich latach oraz bieżąca jego sytuacja w powiecie, prezentacja, przez koordynatorów PCPR, warunków jakie nakłada Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kandydatów na rodziców zastępczych oraz proces szkolenia kandydatów programem PRIDE,
  • wystąpienie Pani Janiny Wierzbickiej – prowadzącej rodzinny dom dziecka, na temat obrych praktyk podczas sprawowania pieczy.

Konferencję zakończył Dyrektor PCPR. Zgromadzeni goście otrzymali pakiet informacji otyczących tematyki pieczy zastępczej i szkolenia dla kandydatów.

 
 
 
 
03 września 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 10.09.2018r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I
 
 
23 lipca 2018

W dniu 20 lipca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach dla rodzin zastępczych z terenu powiatu starachowickiego.

Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących Rządowego Programu „Dobry Start”, waloryzacji świadczeń dla rodzin zastępczych oraz projektu zmian Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W spotkaniu, ze strony PCPR, wzięli udział: Dyrektor – Pan Wiesław Daszkowski, Radca Prawna Pani Marta Czekaj, przedstawiciel Działu Świadczeń Pani Katarzyna Rutkowska oraz przedstawiciel Działu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pracownik socjalny Pani Joanna Siuda. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz spokrewnionych. Rodziny zastępcze swoją aktywność przejawiały poprzez zadawanie pytań i udział w dyskusji.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z procedurą przyznawania świadczenia „Dobry Start”, co z pewnością usprawni proces uzyskania świadczenia.

Informacje dotyczące świadczenia "Dobry Start" dostępne są w zakładce >>Do pobrania<<

 
 
 
 
18 czerwca 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 21.06.2018r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I
 
 
25 maja 2018

Seminarium „Rodzina a Przemoc” w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Rodzina w 100-lecie Niepodległości”

W dniu 23 maja 2018 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyło się Seminarium „Rodzina a Przemoc” w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Rodzina w 100-lecie Niepodległości”.

Seminarium zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach oraz Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Starosta Starachowicki- Pani Danuta Krępa.

W seminarium wzięło udział 50 osób – przedstawicieli następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, Komenda Powiatowej Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Urząd Miejski w Starachowicach (GKRPA), Urząd Gminy w Mircu (GKRPA), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych ( Nr1, Nr 2 i Nr 3), Gimnazjum w Starachowicach (Nr 2, Nr 3, Nr 4), Szkoła Podstawowa w Starachowicach (Nr 1, Nr 9, Nr 11, Nr 13) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Parszowie.

Zebranych przywitał Pan Wiesław Daszkowski - Dyrektor PCPR. Słowa wstępu wygłosiły: Pani Danuta Krępa-Starosta Starachowicki oraz Pani Teresa Daszkowska- Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny. Pani Starosta podkreśliła znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz zaznaczyła, że Starostwo Powiatowe zawsze wspiera działania zmierzające ku daniu mocy rodzinie. Pani Pełnomocnik ds. rodziny przedstawiła działania organizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
Po słowach wstępu Dyrektor PCPR przybliżył działalność Punktu Konsultacyjnego będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie. Przedstawił jego kadrę (psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego) i poinformował o planowanych dla Zespołów Interdyscyplinarnych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Następnie zaprosił do wysłuchania wykładu pt. „Podstawy rodzicielskie a profilaktyka”, który poprowadziła Pani Wioletta Truchlewska.

Po wykładzie nastąpił podział na grupy poprzez wybranie przez uczestników jednego z warsztatów:
  1. „Wewnętrzny świat dziecka- rola zabawy”-Wioletta Truchlewska-psycholog,
  2. „Aspekty prawne w przeciwdziałaniu przemocy”- Marlena Hallmann-prawnik,
  3. „Jak nie wychować ofiary przemocy?”- Magdalena Goszczyńska-terapeuta,
  4. „Profilaktyka sprawcy przemocy”-Marcin Rzeczkowski-specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta.

Podczas pracy w grupach uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz pogłębienia swojej wiedzy na temat przemocy w rodzinie.

Na zakończenie prowadzący zajęcia dokonali podsumowania i przedstawili wnioski grupy.
Pan Wiesław Daszkowski żegnając uczestników seminarium podziękował za wytworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej wzajemnemu poznaniu się i współpracy.

 
 
 
 
17 maja 2018

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach poszukuje do wynajęcia dwóch lokali typu kawalerka z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 412748806.

 
 
14 maja 2018

Ogłoszenie o naborze dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej do zamieszkania w mieszkaniach wspomaganych


Pobierz

 
 
04 maja 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 17.05.2018r. oraz 18.05.2018r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 11.05.2018r. na likwidację bariery architektonicznej oraz do dnia posiedzenia komisji na likwidację bariery technicznej i w komunikowaniu się.
 
 
10 kwietnia 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 19.04.2018r. i w dniu 20.04.2018r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 16.04.2018r.

 
 
09 marca 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w zakładce Dofinansowania został zamieszczony projekt „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2018 rok w zakresie rehabilitacji społecznej”. Uwagi do projektu prosimy zgłaszać w formie pisemnej do PCPR w Starachowicach do dnia 26 marca 2018r.

 
 
01 marca 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że trwa rekrutacja do realizacji w 2018 roku III edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego, pok. Nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
  • poniedziałek godz. 11.00- 19.00
  • wtorek-piątek godz. 7.00-15.00

Więcej informacji o Programie można uzyskać w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie lub pod nr tel. 41 274 88 68.

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego