Opis projektu

Projekt partnerski „Usługi społeczne dla rodziny” jest realizowany od 01.06.2019r. do 31.05.2022r. przez Lidera – Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach oraz Partnerów – Gminę Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, Gminę Mirzec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Gminę Pawłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.  Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji życiowej 357 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane w projekcie:

 1. Wyposażenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
 2. Specjalistyczne poradnictwo dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów.
 3. Szkolenia i warsztaty dla osób sprawujących pieczę zastępczą.
 4. Szkolenie dla rodziców niewydolnych wychowawczo.
 5. Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych.
 6. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 7. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.
 8. Usługi usprawniająco – rehabilitacyjne dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania.
 9. Wyjazdowe warsztaty usprawniająco – rehabilitacyjne dla osób niesamodzielnych,
 10. Zakup samochodu przeznaczonego do dowozu osób niepełnosprawnych, m. in. do instytucji publicznych i placówek zdrowia.
 11. Wyposażenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora.
 12. Szkolenia i kursy dla osób prowadzących zajęcia z osobami niesamodzielnymi.
 13. Doposażenie i prowadzenie zajęć wspierających w istniejącym Klubie Seniora w Mircu.