Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodnie
z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022. poz. 1079) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 18 lipca 2023 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o otwartym naborze na partnera, spoza sektora finansów publicznych w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej informuje, że do wspólnej realizacji projektu został wybrany podmiot:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

Starachowice, dnia 16.08.2023 r.