Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Kategoria grupująca aktualności.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Wnioski można składać również w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Złota 6 w godzinach 7.00 – 15.00. Formularze wniosków są dostępne w zakładce Druki wniosków

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2024 roku program obejmuje wsparcie w dwóch modułach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Moduł I

Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia 2024 roku.

Moduł II

Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku.

Wnioski przyjmowane będą do:

31 marca 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,

10 października 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku można uzyskać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022. poz. 1079) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 1 lutego 2024 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o otwartym naborze na partnera, spoza sektora finansów publicznych w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej informuje, że do wspólnej realizacji projektu został wybrany podmiot:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

Starachowice, dnia 26.02.2024 r.

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Celem Partnerstwa jest współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektu
polegającego na utworzeniu placówki wsparcia dziennego. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej  pomiędzy Powiatem Starachowickim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – liderem partnerstwa a podmiotem określonym w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera do projektu w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 09.00.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Załącznik nr 1 REGULAMIN do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych  z dnia 01.02.2024r.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 01.02.2024r.

Załącznik nr 3 ARKUSZ OCENY ZGŁOSZEŃ do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 01.02.2024r.

Informator podmiotów z terenu powiatu starachowickiego realizujących działania wobec osób stosujących przemoc domową

Lp.  Nazwa jednostkiDane jednostkiZakres oddziaływańZasięg
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicachul. Złota 6, 27-200 Starachowice tel. 41 274 88 06, e-mail: sekretariat@pcpr.starachowice.pl  Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Program prowadzony w edycjach w formie zajęć grupowych i indywidualnych.powiatowy, wojewódzki
i ogólnopolski nie ma rejonizacji
2.Centrum Usług Społecznych w StarachowicachPunkt Interwencji Kryzysowej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, I piętro pokój nr 110 tel. 41 274 57 57, 533 053 322 e-mail; pik@cus.starachowice.eu  Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową. Spotkania indywidualne prowadzone przez specjalistów pracy socjalnej                 z uprawnieniami do pracy z osobami stosującymi przemoc domową.Miasto Starachowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego Programu działań na rzecz osób  z niepełnosprawnościami w Powiecie Starachowickim na lata 2024 – 2028”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu programu drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 12.01.2024r. Poniżej przedstawiamy projekt programu

Powiatowy Program działań na rzecz osób  z niepełnosprawnościami w Powiecie Starachowickim na lata 2024 – 2028 – projekt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza nabór wniosków  w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu zamieszkującym na terenie Powiatu Starachowickiego w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,

Program skierowany jest do:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Zgodnie z założeniami Programu osoba z niepełnosprawnością ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta,  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia o wyborze asystenta i posiadaniu przez osobę wskazaną dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje, tj:

 1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,

lub

 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Zgłoszenie uczestników następować będzie na podstawie n/w dokumentów:

 • Karta zgłoszenia do Programu.
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej.
 • Formularz przetwarzania danych osobowych
 • Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą w Sekretariacie (pokój nr 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach przy  ul. Złotej 6,  w godzinach od 7.00 do 15.00,  w terminie od dnia 04.12.2023 r. do  dnia 15.12.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerami tel. 412748806 i 412754889.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami  Programu na poniższej stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej

Formularz przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji Programu

Klauzula informacyjna RODO

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w Module II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w Module II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w :

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w roku akademickim 2023/2024  można składać do dnia 10 października 2023r. 

Wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Złota 6.

Do góry