Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Kategoria grupująca aktualności.

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Celem Partnerstwa jest współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektu
polegającego na utworzeniu placówki wsparcia dziennego. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej  pomiędzy Powiatem Starachowickim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – liderem partnerstwa a podmiotem określonym w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera do projektu w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 09.00.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Załącznik nr 1 REGULAMIN do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych  z dnia 01.02.2024r.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 01.02.2024r.

Załącznik nr 3 ARKUSZ OCENY ZGŁOSZEŃ do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 01.02.2024r.

Informator podmiotów z terenu powiatu starachowickiego realizujących działania wobec osób stosujących przemoc domową

Lp.  Nazwa jednostkiDane jednostkiZakres oddziaływańZasięg
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicachul. Złota 6, 27-200 Starachowice tel. 41 274 88 06, e-mail: sekretariat@pcpr.starachowice.pl  Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Program prowadzony w edycjach w formie zajęć grupowych i indywidualnych.powiatowy, wojewódzki
i ogólnopolski nie ma rejonizacji
2.Centrum Usług Społecznych w StarachowicachPunkt Interwencji Kryzysowej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, I piętro pokój nr 110 tel. 41 274 57 57, 533 053 322 e-mail; pik@cus.starachowice.eu  Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową. Spotkania indywidualne prowadzone przez specjalistów pracy socjalnej                 z uprawnieniami do pracy z osobami stosującymi przemoc domową.Miasto Starachowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego Programu działań na rzecz osób  z niepełnosprawnościami w Powiecie Starachowickim na lata 2024 – 2028”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu programu drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 12.01.2024r. Poniżej przedstawiamy projekt programu

Powiatowy Program działań na rzecz osób  z niepełnosprawnościami w Powiecie Starachowickim na lata 2024 – 2028 – projekt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza nabór wniosków  w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu zamieszkującym na terenie Powiatu Starachowickiego w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,

Program skierowany jest do:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Zgodnie z założeniami Programu osoba z niepełnosprawnością ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta,  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia o wyborze asystenta i posiadaniu przez osobę wskazaną dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje, tj:

 1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,

lub

 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Zgłoszenie uczestników następować będzie na podstawie n/w dokumentów:

 • Karta zgłoszenia do Programu.
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej.
 • Formularz przetwarzania danych osobowych
 • Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą w Sekretariacie (pokój nr 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach przy  ul. Złotej 6,  w godzinach od 7.00 do 15.00,  w terminie od dnia 04.12.2023 r. do  dnia 15.12.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerami tel. 412748806 i 412754889.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami  Programu na poniższej stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej

Formularz przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji Programu

Klauzula informacyjna RODO

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w Module II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w Module II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w :

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w roku akademickim 2023/2024  można składać do dnia 10 października 2023r. 

Wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Złota 6.

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodnie
z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022. poz. 1079) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 18 lipca 2023 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o otwartym naborze na partnera, spoza sektora finansów publicznych w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej informuje, że do wspólnej realizacji projektu został wybrany podmiot:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

Starachowice, dnia 16.08.2023 r.                                        

Pomysł stworzenia koordynacji medyczno-społecznej zrodził się w wyniku wieloletnich doświadczeń zawodowych pracowników pomocy społecznej, a także prowadzonych obserwacji i dyskusji dotyczących form kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów faktycznych. Koordynacja polega na utworzeniu bezpłatnej, szybkiej ścieżki dostępu do informacji i oferty pomocowej w szczególności dla osób opuszczających szpital, tuż po nabyciu niepełnosprawności, w okresie, gdy udzielane wsparcie i rehabilitacja są najbardziej pożądane i skuteczne.

         Najczęściej obserwowanymi problemami osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin czy opiekunów, szczególnie w chwili wyjścia z placówki medycznej m.in. po przebytych udarach, wylewach, wypadkach są:

 • Zagubienie i bezradność w związku z nagłym wystąpieniem choroby i niepełnosprawności,
 • Brak wiedzy i umiejętności opiekunów/rodziny dotyczących opieki nad osobą starszą lub osobą z niepełnosprawnością, zwłaszcza w sytuacji , gdy osoba ta była do tej pory samodzielna,
 • Trudności w dostępie do kompleksowej informacji dotyczącej form wsparcia oferowanych przez poszczególne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty komercyjne 9np. wypożyczalnie sprzętu medycznego, prywatne usługi opiekuńcze, pielęgniarskie) ze względu na rozproszenie informacyjne,

Koordynator po kontakcie telefonicznym:

 • Ocenia sytuację, dokonuje diagnozy potrzeb wymagającej wsparcia i jej rodziny/opiekunów,
 • Umawia się na wizytę w miejscu zamieszkania osoby (jeśli sytuacja tego wymaga),
 • Przedstawia spersonalizowana ofertę pomocową informując o możliwych formach wsparcia oferowanych przez poszczególne instytucje publiczne oraz podmioty działające na terenie powiatu oraz działaniach, które są w jego ocenie w danym przypadku priorytetowe i wymagają podjęcia natychmiastowych decyzji tj. konieczność skorzystania z usług pielęgniarki, rehabilitanta, wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego, materaca przeciwodleżynowego itp.,
 • Pomaga w kwestiach dotyczących przysługujących świadczeń społecznych, usług                             w ramach NFZ i orzecznictwa.

Kontakt z koordynatorem będzie możliwy w dni robocze w godz. 15.30 – 20.30 pod nr tel. 661948858 oraz 884675991.

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Celem Partnerstwa jest współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektu
polegającego na utworzeniu placówki wsparcia dziennego dla wychowanków z pieczy zastępczej. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej  pomiędzy Powiatem Starachowickim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – liderem partnerstwa a podmiotem określonym w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera do projektu w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 14.00.

Szczegółowe informacje w załącznikach:.

Załącznik nr 1 REGULAMIN do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych  z dnia 18.07.2023r.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 18.07.2023r.

Załącznik nr 3 ARKUSZ OCENY ZGŁOSZEŃ do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 18.07.2023r.

Do góry