Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018. poz. 1431 t.j. z dnia 2018.07.25) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 26 listopada 2018 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o otwartym naborze na partnera, spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że do wspólnej realizacji projektu został wybrany podmiot:


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.


Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.


Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

Starachowice, dnia 20.12.2018r.