Program „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie składają osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi
w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Starachowicach od 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r. drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie będzie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”

Druga część wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”