Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zaprasza osoby niepełnosprawne  do korzystania z usługi transportowej w ramach likwidacji bariery komunikacyjnej.
Z usługi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Starachowickiego mające trudności
w poruszaniu się. Usługa będzie świadczona bezpłatnie i polegała na dowozie osób niepełnosprawnych do instytucji publicznych, ośrodków zdrowia itp., wyłącznie w granicach administracyjnych Powiatu Starachowickiego. Zasady korzystania z usługi transportowej zawarte są w Regulaminie korzystania z usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie PCPR w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 lub telefonicznie pod numerem telefonu 412748806.

Regulamin korzystania z usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”