Projekt „Liderzy kooperacji”

Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 01.04.2018r.-31.03.2021r.


Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący województwo podkarpackie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.


Realizacja celu projektu wpłynie na:

1) Włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji;

2) Wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji;

3) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego;

4) Profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację;

5) Opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach;

6) Aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin.


Etapy projektu:

1. Wypracowanie Modelu Kooperacji.

2. Testowanie Modelu.

3. Stworzenie Księgi Rekomendacji.

4. Działania edukacyjne nt. rozpowszechniania Modelu Kooperacji.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Projekt przyczyni się do :

1) Doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych;

2) Wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.


Grupa docelowa projektu: w województwie świętokrzyskim do projektu zakwalifikowało się 6 powiatów (w tym 8 gmin). Z powiatu starachowickiego do projektu została zarekomendowana Gmina Mirzec.


W dniu 20 sierpnia 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w sprawie realizacji projektu „Liderzy kooperacji” pomiędzy Województwem Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Gminą Mirzec oraz Powiatem Starachowickim.

W ramach w/w porozumienia do zadań Powiatu należy:

1. wskazanie pracownika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wyraził zgodę na uczestnictwo w Projekcie i akceptacja pełnienia przez niego funkcji animatora,

2. umożliwienie osobie, o której mowa w pkt 1 oraz innym niezbędnym podmiotom uczestnictwa w działaniach związanych z wypracowaniem założeń do modelu kooperacji,

3. udział podmiotów powołanych do G-PZK w :• szkleniach (2 szkolenia-jednodniowe),• 3 dniowym partnerskim spotkaniu wymiany doświadczeń (1 spotkanie),• badaniach Focus organizowanych przez ROPS w Kielcach.,

4. udział w wypracowaniu założeń do modelu kooperacji, w tym podczas spotkań w Gminno-Powiatowym Zespole Kooperacji,

5. prezentacja przez osoby zaangażowane w realizację projektu jego założeń na posiedzeniach Rady Powiatu i innych spotkaniach,

6. współpraca i animacja w zakresie powołania i funkcjonowania G-PZK,

7. udział w konsultacjach w zakresie wypracowania założeń do Modelu Kooperacji, zgłaszanie uwag,

8. współpraca z podmiotami i innymi jednostkami gminnymi działającymi na terenie powiatu/gminy w zakresie pomocy, integracji społecznej na rzecz rodziny i osób potrzebujących w zakresie koniecznym do realizacji porozumienia.


W dniu 24 sierpnia 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerów w celu opracowania Modelu Kooperacji.


W skład Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji w Gminie Mirzec wchodzą następujący partnerzy:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach,

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu,

3. Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach,

4. Urząd Gminy w Mircu,

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu,

6. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec,

7. Posterunek Policji w Mircu,

8. Publiczne Przedszkole w Mircu,

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mircu.


Główny cel projektu w Gminie Mirzec: Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w aktywizacji poprzez łatwiejszy dostęp do oferty gminy i usług służby zdrowia.Jeżeli Gmina Mirzec przejdzie do etapu drugiego projektu otrzyma wsparcie finansowe na zrealizowanie powyższego celu poprzez testowanie Modelu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach w ramach projektu „Liderzy kooperacji” w roku 2018 brało udział w: badaniach Focus, 2-dniowe szkolenie -„Szkoła kooperacji”, 3 dniowe partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń, 7 spotkań G-PZK, konsultacje w zakresie wypracowania Modelu Kooperacji.


Informację na temat projektu „Liderzy kooperacji „ sporządzono w związku z zapisem § 5 pkt 5 porozumienia zawartego 20 sierpnia 2018 roku pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Gminą Mirzec i Powiatem Starachowickim.