Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta

 „SAMODZIELNOŚĆ- AKTYWNOŚĆ- MOBILNOŚĆ!”  –  Mieszkanie dla absolwenta.

Program będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 60 miesięcy.

Dofinansowanie wynosi:

od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztu najmu, nie więcej jednak niż 100 % miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

od 25 do 42 miesiąca  – 70% kosztu najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztu najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Maksymalna miesięczna kwota dofinansowania w II kwartale 2024 roku wynosi:

 – 2198 zł dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, 

– 1620 zł dla pozostałych uczestników programu,

 publikowana jest co kwartał na stronie internetowej PFRON

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym,

2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność-Aktywność- Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy SOW 

https://sow.pfron.org.pl