Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w Module II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w Module II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w :

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w roku akademickim 2023/2024  można składać do dnia 10 października 2023r. 

Wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Złota 6.

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodnie
z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022. poz. 1079) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 18 lipca 2023 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o otwartym naborze na partnera, spoza sektora finansów publicznych w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej informuje, że do wspólnej realizacji projektu został wybrany podmiot:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

Starachowice, dnia 16.08.2023 r.                                        

Pomysł stworzenia koordynacji medyczno-społecznej zrodził się w wyniku wieloletnich doświadczeń zawodowych pracowników pomocy społecznej, a także prowadzonych obserwacji i dyskusji dotyczących form kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów faktycznych. Koordynacja polega na utworzeniu bezpłatnej, szybkiej ścieżki dostępu do informacji i oferty pomocowej w szczególności dla osób opuszczających szpital, tuż po nabyciu niepełnosprawności, w okresie, gdy udzielane wsparcie i rehabilitacja są najbardziej pożądane i skuteczne.

         Najczęściej obserwowanymi problemami osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin czy opiekunów, szczególnie w chwili wyjścia z placówki medycznej m.in. po przebytych udarach, wylewach, wypadkach są:

 • Zagubienie i bezradność w związku z nagłym wystąpieniem choroby i niepełnosprawności,
 • Brak wiedzy i umiejętności opiekunów/rodziny dotyczących opieki nad osobą starszą lub osobą z niepełnosprawnością, zwłaszcza w sytuacji , gdy osoba ta była do tej pory samodzielna,
 • Trudności w dostępie do kompleksowej informacji dotyczącej form wsparcia oferowanych przez poszczególne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty komercyjne 9np. wypożyczalnie sprzętu medycznego, prywatne usługi opiekuńcze, pielęgniarskie) ze względu na rozproszenie informacyjne,

Koordynator po kontakcie telefonicznym:

 • Ocenia sytuację, dokonuje diagnozy potrzeb wymagającej wsparcia i jej rodziny/opiekunów,
 • Umawia się na wizytę w miejscu zamieszkania osoby (jeśli sytuacja tego wymaga),
 • Przedstawia spersonalizowana ofertę pomocową informując o możliwych formach wsparcia oferowanych przez poszczególne instytucje publiczne oraz podmioty działające na terenie powiatu oraz działaniach, które są w jego ocenie w danym przypadku priorytetowe i wymagają podjęcia natychmiastowych decyzji tj. konieczność skorzystania z usług pielęgniarki, rehabilitanta, wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego, materaca przeciwodleżynowego itp.,
 • Pomaga w kwestiach dotyczących przysługujących świadczeń społecznych, usług                             w ramach NFZ i orzecznictwa.

Kontakt z koordynatorem będzie możliwy w dni robocze w godz. 15.30 – 20.30 pod nr tel. 661948858 oraz 884675991.

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Celem Partnerstwa jest współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektu
polegającego na utworzeniu placówki wsparcia dziennego dla wychowanków z pieczy zastępczej. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej  pomiędzy Powiatem Starachowickim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – liderem partnerstwa a podmiotem określonym w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera do projektu w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 14.00.

Szczegółowe informacje w załącznikach:.

Załącznik nr 1 REGULAMIN do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych  z dnia 18.07.2023r.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 18.07.2023r.

Załącznik nr 3 ARKUSZ OCENY ZGŁOSZEŃ do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 18.07.2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze środków PFRON  w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2023”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 11.04.2023r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów

Kryteria udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze środków PFRON  w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2023 – projekt

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON

Nabór wniosków na dofinansowanie w systemie SOW

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2023 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2023 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2023roku program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych modułach:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

–  Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

–  Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem   niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami                           w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym: opłata za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Moduł I

Wnioski będą przyjmowane od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Moduł II

a) Na II semestr 2022/2023 wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 marca 2023 r. do

31 marca 2023 r.

b) Na I semestr 2023/2024 wnioski będą przyjmowane w okresie od 11 września 2023 r. do

10 października 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku pod adresem:

Dokument będący załącznikiem do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON  (pdf 371 KB)

Do góry