Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Dostępne mieszkanie

„SAMODZIELNOŚĆ- AKTYWNOŚĆ- MOBILNOŚĆ!”  – Dostępne mieszkanie.

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością i będzie on realizowany  poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych  i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3) posiada tytuł prawny do użytkowania mieszkania na Mozy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które ma bariery architektoniczne,

Maksymalna kwota dofinansowania w II kwartale 2024 roku wynosi:

– 86.761 zł, publikowana jest co kwartał na stronie internetowej PFRON

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie z osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 Dofinansowanie dotyczy  dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przez budynkiem.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej:

Dostępne mieszkanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy SOW 

https://sow.pfron.org.pl