Archiwum aktualności

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez PFRON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd", przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Projekt „Liderzy kooperacji”

Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 01.04.2018r.-31.03.2021r.

Diagnoza potrzeb społecznych

DIAGNOZA-POTRZEB-SPO-ECZNYCH-W-POWIECIE-STARACHOWICKIM-2018Pobierz

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018. poz. 1431 t.j. z dnia 2018.07.25) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 26 listopada 2018 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o ...

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego ...

Konferencja

Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”. W dniu 10-10-2018r. o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej PZOZ w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70, odbyła się Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”.Konferencję zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy ...