Archiwum aktualności

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodniez ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022. poz. 1079) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 18 lipca 2023 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o otwartym ...

Wsparcie opiekuńcze dla pacjentów

Pomysł stworzenia koordynacji medyczno-społecznej zrodził się w wyniku wieloletnich doświadczeń zawodowych pracowników pomocy społecznej, a także prowadzonych obserwacji i dyskusji dotyczących form kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów faktycznych. Koordynacja polega na utworzeniu bezpłatnej, szybkiej ścieżki dostępu do informacji i oferty pomocowej w szczególności dla osób opuszczających szpital, tuż po nabyciu niepełnosprawności, w okresie, ...

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ...

Ankieta dla rodzin zastępczych

Ankieta dotycząca prognozy potrzeb rodzin zastępczych w związku z tworzeniem placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na turnusy rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 08.05.2023r. – 09.05.2023r. odbędzie się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski na turnusy rehabilitacyjne. Komisja będzie rozpatrywała kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR w Starachowicach do dnia 05.05.2023r.

Projekt kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2023 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze środków PFRON  w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2023”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 11.04.2023r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów Kryteria udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze ...

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 – plakat

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON Nabór wniosków na dofinansowanie w systemie SOW  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2023 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl. Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy ...

Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 – ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza nabór wniosków  w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 ” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu zamieszkującym na terenie Powiatu Starachowickiego w wykonywaniu codziennych czynności oraz w ...

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazjiDnia Pracownika Socjalnego,Składam wszystkim Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicachserdeczne podziękowania za pracę na rzecz osób potrzebujących.Państwa codzienna praca, którą można z pełnym przekonaniu nazwać służbą wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, lecz ponadto ogromnej wrażliwości i zrozumienia drugiego człowieka. Dziękuję Państwu za trud i składam wyrazy szczerego uznania za zaangażowane, poświecenie i gotowość w ...