Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Kategoria grupująca aktualności.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 23.04.2019r. i w dniu 24.04.2019r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 19.04.2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu„Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej „Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON”
Więcej o Projekt „Liderzy kooperacji”

Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 01.04.2018r.-31.03.2021r.

Więcej „Projekt „Liderzy kooperacji””

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018. poz. 1431 t.j. z dnia 2018.07.25) w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 26 listopada 2018 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. o otwartym naborze na partnera, spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że do wspólnej realizacji projektu został wybrany podmiot:


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.


Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.


Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

Starachowice, dnia 20.12.2018r.


Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem Partnerstwa jest współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektu w zakresie poprawy sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – liderem partnerstwa, partnerami będą OPS/GOPS, MOPS z terenu powiatu starachowickiego oraz podmiot określony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. z 2014 r. poz. 118 z późn.zm.), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne lub jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera/Partnerów do projektu w ramach Działanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.
Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 23.59.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego

„Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”.


W dniu 10-10-2018r. o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej PZOZ w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70, odbyła się Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”.
Konferencję zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Zaproszono do udziału władze powiatowe, gminne, ośrodki pomocy społecznej oraz przedstawicieli szkół z terenu powiatu starachowickiego.
Składała się ona z trzech części”

  • wystąpienie Dyrektora PCPR w Starachowicach, dotyczące nakreślenia tematyki odzicielstwa zastępczego w ostatnich latach oraz bieżąca jego sytuacja w powiecie, prezentacja, przez koordynatorów PCPR, warunków jakie nakłada Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kandydatów na rodziców zastępczych oraz proces szkolenia kandydatów programem PRIDE,
  • wystąpienie Pani Janiny Wierzbickiej – prowadzącej rodzinny dom dziecka, na temat obrych praktyk podczas sprawowania pieczy.

Konferencję zakończył Dyrektor PCPR. Zgromadzeni goście otrzymali pakiet informacji dotyczących tematyki pieczy zastępczej i szkolenia dla kandydatów.


Do góry