Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Celem Partnerstwa jest współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektu
polegającego na utworzeniu placówki wsparcia dziennego. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej  pomiędzy Powiatem Starachowickim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – liderem partnerstwa a podmiotem określonym w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera do projektu w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 09.00.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Załącznik nr 1 REGULAMIN do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych  z dnia 01.02.2024r.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 01.02.2024r.

Załącznik nr 3 ARKUSZ OCENY ZGŁOSZEŃ do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 01.02.2024r.