Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem Partnerstwa jest współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektu w zakresie poprawy sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – liderem partnerstwa, partnerami będą OPS/GOPS, MOPS z terenu powiatu starachowickiego oraz podmiot określony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. z 2014 r. poz. 118 z późn.zm.), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne lub jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera/Partnerów do projektu w ramach Działanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.
Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 23.59.

Szczegółowe informacje w załącznikach: