Ogłoszenie o naborze specjalistów do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Usługi społeczne dla rodziny

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 Wykaz osób

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Załącznik nr 6 Oświadczenie Zleceniobiorcy

Informacja o wynikach